Kontrola Na Budowie

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Organy Nadzoru Budowlanego Uprawnione Do Wstępu I Prowadzenia Kontroli Na Budowie

Tak samo jak innych kompetencji organów publicznych, uprawnień do kontroli na budowie nie można domniemywać. Musi je przyznawać expressis verbis ustawa. Z tego względu w Prawie budowlanym mamy dość szczegółowe i dążące do transparentności wyliczenia obowiązków i kompetencji organów kontroli i nadzoru (np. art. 81 i 84 Pr. bud).
Chcemy zatem wrócić uwagę na art. 81a Pr. bud. Właśnie on mówi o prawie wstępu organów nadzoru wskazanych zarówno do obiektów budowlanych, jak i na teren zakładu pracy czy teren budowy. Przepis ten można zatem określić jako podstawę prawną kontroli prowadzonych przez organy administracji budowlanej.
Poszczególne czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w obecności inwestora, kierownika budowy lub kierownika robót albo wyznaczonego pracownika (art. 81a ust. 2 Pr. bud.). Jeżeli kontrolowanym jest podmiot niebędący przedsiębiorcą, a wymienione wcześniej osoby nie są obecne, w uzasadnionych sytuacjach, kontrolę można prowadzić po przywołaniu jako świadka osoby pełnoletniej.

Nieuprawnionym Wstęp Wzbroniony

Prawo wstępu na teren budowy przysługuje wyłącznie organom nadzoru budowlanego oraz osobom działającym z ich upoważnienia (art. 81a Pr. bud.). Oznacza to, że wejść na budowę mogą np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz pracownicy inspektoratu. Zwróć uwagę, że inspektor nie potrzebuje żadnego upoważnienia potwierdzającego jego uprawnienia, natomiast pracownicy inspektoratu muszą dysponować upoważnieniem wydanym na piśmie przez swojego zwierzchnika. Powyższe podmioty to jedyne osoby upoważnione do wstępu na teren budowy, tak jak go definiuje art. 3 pkt 10 Pr. bud. Pracownicy urzędów gmin lub miast nie mają takiego prawa. Dopuszcza się co najwyżej możliwość występowania pracowników urzędów w czasie kontroli w charakterze świadków (zob. art. 81a ust. 2 Pr. bud.). Takiej kontroli – jak to wskazano wyżej – nie mogą oni przeprowadzać samodzielnie. W trakcie kontroli organy nadzoru i osoby upoważnione mają również prawo wstępu do obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt. 1 Pr. bud. oraz na teren zakładu pracy kontrolowanego podmiotu (art. 81 ust. 1 Pr. bud.).
W judykaturze podkreśla się, że uprawnienia kontrolne wynikają ex lege, a zatem nie mogą być wyprowadzane z innych aktów (np. rozporządzeń albo aktów prawa miejscowego). Nie mogą ponadto być modyfikowane ad hoc, w zależności od potrzeb organów kontroli i sytuacji faktycznej (por. np. w kontekście inspektorów pracy wyrok WSA w Białymstoku z 20 IX 2011 r., II SA/Bk 423/11).